سنجش رضایت مشتریان (داخلی)
ردیف سوالات گزینه ها توضیحات
1 میزان رضایت از کیفیت عملکردی محصول و مطابقت آن با مشخصات فنی ارائه شده کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
2 میزان رضایت از کیفیت ظاهری محصولات کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
3 میزان رضایت از یکنواختی و پایداری کیفیت محصول کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
4 میزان رضایت از کیفیت ظاهری و عملکردی بسته بندی کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
5 میزان رضایت از تحویل به موقع و هماهنگی بارگیری کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
6 میزان رضایت از قیمت محصول در مقایسه با کیفیت محصول کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
7 میزان رضایت از دانش فنی و مهارت کارکنان فروش کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
8 میزان رضایت از ارائه به موقع فاکتور فروش و ثبت در سامانه‌های قانونی کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
9 میزان رضایت از صحت مدارک و مستندات مالی (فاکتور، حواله و ...) کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
10 میزان رضایت از کانالهای ارتباطی و نحوه دسترسی به پرسنل مرتبط کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
11 میزان رضایت از عمل به توافقات فی مابین در زمان فروش کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
12 میزان رضایت از نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات مطرح شده کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
13 میزان رضایت از برخورد پرسنل انبار و بارگیری کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
14 میزان رضایت از سرعت در مراحل اداری دریافت محصول (بورکراسی تحویل) کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
15 میزان رضایت از پیگیری نظرات و استفاده از پیشنهادات مشتریان کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
16 میزان رضایت از اطلاع‌رسانی در خصوص ویژگیهای فنی، ایمنی و زیست محیطی محصول کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
17 میزان تمایل به خرید مجدد از محصولات شرکت و توصیه محصولات شرکت کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
18 میزان رضایت از رعایت مقررات قانونی بورس در فروش کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
19 میزان رضایت از عملکرد شرکت در حفظ اعتبار و برند سازمانی خود کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
20 میزان رضایت از شرایط و نحوه عرضه گریدهای مختلف توسط شرکت پتروشیمی لاله کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
21 میزان رضایت کلی از شرکت پتروشیمی لاله کاملا راضی
راضی
بی تفاوت
ناراضی
کاملا ناراضی
22 توضیحات تکمیلی (نظرات و پیشنهادات)