مديريت بارگيري مبتني بر RFID

محصولات پتروشیمی لاله

با این راهکار تمام خروج‌ها براساس مجوزهای بارگیری صادر و به تفکیک تریلی و کانتینر انجام می‌شود که ضمن جلوگیری از خروج کالای اشتباه، به فرآیند خروج سرعت می‌بخشد، بعضا در زمان هایی کانتینر ها چند روز زودتر قبل از بارگیری به انبار محصول تحویل میگردد با راهکار RFID می توان جهت بهینه سازی سرعت بارگیری عملیات کانتینر چینی را زودتر از روز بارگیری و قبل از آمدن ترانزیت انجام داده و سند های موقت آن توسط هندهلد ثبت و به راهکاران ارسال گردد در نهایت پس از آمدن ترانزیت صرفا سند های خروج را ثبت نهایی نمود. افزون‌ بر این، با سیستمی شدن فرآیندهای انبار و وجود عامل کنترل موجودی Lot Number، کنترل و نظارت کاملی بر ردیابی اطلاعات محصولات تولید شده فراهم شده است.